การส่งเอกสารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

>>> สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

 • รายการที่ 1 คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 3 แบบวิเคราะห์ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 4 งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

>>> สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คลิกที่นี่

>>> สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งรูปเล่มเอกสาร แจ้งส่งเอกสาร | ตรวจสอบการส่งเอกสาร

>>> เอกสารต่อเนื่องจาก ภาคเรียนที่ 2/2564

การส่งเอกสารวิชาการ ปีการศึกษา 2564

>>> สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

 • รายการที่ 1 คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 3 แบบวิเคราะห์ผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 4 งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (pdf) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 5 รายงานการสอนออนไลน์ ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 6 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใน 15 มิ.. 65 ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

 • รายการที่ 7 Best Practice ปีการศึกษา 2564 (pdf) ภายใน 31 พ.ค. 65 ส่งไฟล์ ตรวจสอบ แบบฟอร์ม|ตัวอย่าง

 • รายงานการสังเกตการสอน (กลุ่มสาระ) ส่งไฟล์ ตรวจสอบ

>>> สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

>>> สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คลิกที่นี่


>>> ตัวอย่างงานวิจัย

รื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom คลิกที่นี่

(หากต้องการให้งานวิจัยง่ายขึ้น สามารถตัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ออกได้ ให้มีเพียงการประเมินความพึงพอใจ)


>>> ตัวอย่างแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล คลิกที่นี่


>>> แบบสังเกตการสอน ปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้ประเมิน) คลิกที่นี่

การส่งเอกสารวิชาการ ปีการศึกษา 2563

>>> สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>> สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คลิกที่นี่

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

| CAR1 | CAR2 | CAR3 | CAR4 |

 • แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน | บันทึกข้อความ | รายงานผลการปฏิบัติงาน |

 • แบบฟอร์มรายงานการสอนออนไลน์ การสอนชดเชย | บันทึกข้อความ | รายการงานสอน |

 • แบบฟอร์ม Best Practice | บันทึกข้อความ | รายงาน Best Practice |

กิจกรรมงานนิเทศภายในโรงเรียน


การนิเทศ ติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21ตามนโยบาย ไม่มีนักเรียนคนใดถูกทิ้งไว้ด้านหลัง (No Child Left Behide)"Best Practice สู่ความยั่งยืน"วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564ดูภาพกิจกรรม