ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เนื่องจากข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลภายในโรงเรียน จึงตั้งค่าการเปิดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสำหรับบุคลากรโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเท่านั้น ดังนั้น หากผู้รับผิดชอบต้องการเข้าถึงการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้อีเมลส่วนตัว สามารถเลือกที่แถบเมนูที่เกี่ยวข้อง และขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

(กรณีเร่งด่วนติดต่อ ID Line : msisu)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อเตรียมประเมินคุณภาพภายใน

ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดูภาพกิจกรรม

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

โดย คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาบูรณาการ

ดูภาพกิจกรรม

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)

ดูภาพกิจกรรม

แบบฟอร์มและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | คลิกที่นี่

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 | คลิกที่นี่

เอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ