ศิลปะ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อ นางรุ่งอรุณ  บุญชม                              

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหมวด)

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ : 

 

ชื่อ นางสุวคนธ์  โรปรัมย์                                    

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (รองหัวหน้าหมวด)

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ                

ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ : 

 

ชื่อ นายอินทร์เพชร หายทุกข์                                      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  : 

Line

FB    : 

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ นางภาวิณี  ไวยารัตน์                            

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ นายพิพัฒน์  แหลมประโคน                               

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ นายพงศ์ศิริ วงษ์แดง                               

ตำแหน่ง ครู 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคน                        

ตำแหน่ง ครู

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ นางสาวอัจฉรา แสนโท                        

ตำแหน่ง ครู

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ นางสาวอุสมา  โตะดิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :