ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ชื่อ น.ส.ทิพย์วดี  ตาไล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ : 

 

ชื่อ นายสุรชาติ  ประยงค์กุล                  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ นายอธิษฐ์  เชิญขวัญชัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ นายทองคำ  ผาสุวรรณ                            

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การวิชาการ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  : 

Line

FB    : 

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ นายสุทัศน์   ชาญประโคน         

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ น.ส.วชิราภรณ์  กงประโคน              

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ น.ส.จารุวรรณ์  บุรินทร์ประโคน                           

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

 

ชื่อ น.ส.ลลิตา  ปาประโคน                           

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :

ชื่อ น.ส.ภัคนันท์  ศรีมิตรานนท์                                    

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ นายปรเมศวร์  บุญชม                                      

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

 

ชื่อ น.ส.ธัญลักษณ์  ภูสะอาด                                   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ นายชยพงศ์  ชื่นธีรพงศ์                                   

ตำแหน่ง จนท.กิจการฯ /ครูผู้สอนวิทย์ฯ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ น.ส.ธนัชพร  อุ่มประโคน                                   

ตำแหน่ง เลขาฯผู้อำนวยการ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ น.ส.วงเดือน  หลอมประโคน                               

ตำแหน่ง เลขาฯผู้อำนวยการ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ นายรัตนพล  อินทร์ประโคน                               

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ น.ส.ยุพาพิน  รัตเสมอ                               

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ นายประสิทธิ์  ปุ่นประโคน                               

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ น.ส.รัตนา มนัสนันทเมธา                             

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยฯ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ นายณัฐพล  อาวุธพันธ์                          

ตำแหน่ง บุคลากรงานพัสดุ

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ น.ส.ฤมล  พลวัน                           

ตำแหน่ง วิทยากรคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ น.ส.ศิริหยก  ใจตรง                         

ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ : 

ชื่อ นายสุริยา  บุตรทศ                     

ตำแหน่ง บุคลากรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ 

โทร  :

Line :

FB    :           

เอกสารเผยแพร่ :