ผู้บริหาร

นายวัชราบูรณ์ บุญชู

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัชดา ไทวะกิรติ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางนัยนา ใหม่คามิ

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายบัณฑิต สุดประโคน

รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพลอยไพลิน สว่างพล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป