วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    สร้างผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

              1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

              2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย

              3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตวิญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

              4. ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ

              1. สร้างโรงเรียนชั้นดี บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการ  เรียนการสอน 

              2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ ผ่านการประเมินในระดับชาติ

              3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

              4. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

              5. พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

               1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารตัดการที่มีคุณภาพ (Quality System Management) คล่องตัว   มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทิศทางไปสู่โรงเรียนเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) นักเรียน   พัฒนาศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

               2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยทุกหลักสูตร ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มี ความเข้มข้นเทียบเคียงมาตรฐานสากลและจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/รายวิชา    เพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create  Project Work) พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ

               3. ส่งเสริม สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ให้มีแนวคิด ทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนและพัฒนาคุณภาพการ    จัดการศึกษา

               4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และ บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

               5. ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคมใน รูปแบบอุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา