ประวัติความเป็นของโรงเรียน (โดยสังเขป)

        

        โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งอยู่ริม ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อทีประมาณ 30 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยใช้ศาลาการเปรียญ ของวัดแจ้งเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายกังวาล วิริรยะโกศล ศึกษาธิการอำเภอประโคนชัย มารักษาการแทนครูใหญ่ และให้นายสาย กิจคณะ และนายวิลาศ พลวัน มาช่วยทำการสอนชั่วคราวต่อมา พ.ศ.2015 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพีรพันธ์ ฉกรรจ์ศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่


        ต่อมาปี พ.ศ. 2501 ราษฎรได้ซื้อที่ดินมอบให้กับโรงเรียน จึงย้ายโรงเรียนจากวัดแจ้งมายังที่อยู่ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2502 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ ค.ม.ช.รุ่น 8 ในปีงบประมาณ 2514 ปี พ.ศ. 2515 ได้ประกาศตั้งโรงเรียน สาขาที่อำเภอบ้านกรวด คือโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และในปีการศึกษา 2519 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนประโคนชัย ประถมศึกษาตอนปลาย (บ.ร.8)โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา


        วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ได้ย้ายนักเรียน ครู-อาจารย์ มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในปีการศึกษา2536 ได้ประกาศตั้ง โรงเรียนสาขา ชื่อโรงเรียน เมืองตลุง-พิทยาสรรพ์ โดยใช้สถานที่บ.ร.8 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ แยกออกไปจาก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


        โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 154 หมู่ 2 ถนนนัยประศาสน์ ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์/โทรสาร 044-657484

เว็บไซต์ http://www.pkc.ac.th


                                ชื่อ                                                    โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

                                อักษรย่อ                                                ป.พ.

                                วันประกาศจัดตั้ง                                 13 มิถุนายน 2500

                                ปรัชญา                                                 วิริเยน ทุกขมจฺ เจติ (บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)

                                คติพจน์                                                 รับผิดชอบ รอบรู้ สามัคคี มีวินัย

                                อัฒลักษณ์ของโรงเรียน                    ลูกประโคนชัยพิทยาคมเป็นผู้ประพฤติดี

                                จุดเน้นของโรงเรียน                           ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข

                                ศูนย์รวมจิตใจ                                      หอพระพุทธรูป

                                พระพุทธรูปประจำโรงเรียน               ประตู 1 พระทศพลมงคลชัย

                                                                                              ประตู 2 พระทศพลญาณมุนี

                                สีประจำโรงเรียน                                ฟ้า - ขาว

                                ชื่อคณะสี                                             เอราวัณ พันธุ์พยัคฆ์ จักรนารายณ์ สายสุรีย์ สีหราช พิลาสมยุรา

                                ผู้เริ่มจัดตั้ง                                               นายกังวาล วิริยะโกศล

                                ประธานกรรมการสถานศึกษา               นายทองดำ ลึกประโคน

                                นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ           นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์

                                นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ                          นายกิตติชัย  เชาวนกุล

    อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน     1. นายกังวาล  วิริยะโกศล        2500 - 2501

                                                                           2. นายพีรพันธ์ุ  ฉกรรจ์ศิลป์     2501 - 2521

                                                                           3. นางชูจิตต์  พิทักษ์ผล          2521 - 2522

                                                                           4. นายสุพิชญ์  พิญญากูล        2523 - 2524

                                                                           5. นายดำรง  อโนภาส            2524 - 2526

                                                                           6. นายไสว  คงนันทะ             2526 - 2530

                                                                           7. นายชวนันต์  รัชตกุล            2530 - 2535

                                                                           8. นายวุฒิพงศ์  คงเสนา          2535 - 2540

                                                                           9. นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์       2540 - 2543

                                                                           10. นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ          2549 - 2548

                                                                           11. นายพิทยา  ไชยมงคล          2549 - 2554

                                                                           12. นายสราวุธ  ทรงประโคน      2554 - 2558

                                                                     13. นายชำนาญ  บุญวงศ์         2558 - 2563

                                                                           14. นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์   2563 - 2565

          ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน    15. นายวัชราบูรณ์ บุญชู               2565-ปัจจุบัน