PR ADMISSION

การรับนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ปีการศึกษา 2564

เอกสารใบมอบตัว มี 4 หน้า ประกอบด้วย

1. ใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

2. ทะเบียนกรอกประวัตินักเรียนสำหรับข้อมูล DMC

ผู้ที่สนใจ ศึกษารายละเอียด/เกณฑ์ การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตามประกาศ

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
ประเภท นักเรียนทั่วไป

FACEBOOK ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

เบอร์โทรติดต่อ
งานรับนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
โทร. 061-976-1474