Pitak Wongree @ Piliyalai School

โรงเรียน พิริยาลัย จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37