กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสันติ  อวรรณา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ