ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Kruamnart

สวัสดีนักเรียนทุกคน และยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2564รับ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะได้เรียนคอมพิวเตอร์ 2 วิชา แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐาน (ว21181 วิทยาการคำนวณ1) และกลุ่มวิชาเพิ่มเติม (ว21281 การโปรแกรม 1) หวังว่าทุกคนคงพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์นะครับ... และนักเรียนสามารถติดต่อครูได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (132) อาคาร 1 ครับ