งานเทคโนโลยี

ทะเบียนสื่อ

นายอำนาจ แก้วแดง

นายพิทักษ์ วงษ์รีย์

นางบุษยพรรณ ขันแหลม

นางพวงเพชร รูปพรม

นางสาววณิชชา แม่นยำ

นางแคทรียา สีลาแก้ว

นายธนวิชญ์ สิงคะปะ

นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว

นางสาวกมลวรรณ ทะแก้ว

นายนเรศ สืบส่ง