เรียนออนไลน์ในยุคโควิด

กับครูบุษยพรรณ..


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิชา ว22181 วิทยาการคำนวณ 2

(วิชาพื้นฐาน)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/13

วิชา ว22281 การโปรแกรม 3

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/2

วิชา ว22283 โปรแกรมมัลติมีเดีย

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 - 2/10

ชุมนุมคอมพิวเตอร์


ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางสอนครูบุษยพรรณ ขันแหลม

*** การเรียนการสอนที่ผ่านมา ***

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิชา ว22182 การออกแบบและเทคโนโลยี 2

(วิชาพื้นฐาน)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/12

วิชา ว22282 การโปรแกรม 4

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2/2

วิชา ว22284 การสร้างโมเดล 3 มิติ

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 - 2/12

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิชา ว22181 วิทยาการคำนวณ 2

(วิชาพื้นฐาน)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชา ว22281 การโปรแกรม 3

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุมนุมการสร้างเว็บ

ด้วยโปรแกรม google sites

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกียรติบัตรผ่านการอบรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เกียรติบัตรผ่านการอบรม
การเขียนโปรแกรมภาษา Python

เกียรติบัตรผ่านการอบรม
การเขียนโปรแกรมภาษา Python

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิชา ว22141 การออกแบบและเทคฯ

(วิชาพื้นฐาน)

ระดับชั้น ม.2

วิชา ว22242 การโปรแกรม 4

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม. 2

ชุมนุมการสร้างเว็บ

ด้วยโปรแกรม google sites

ระดับชั้น ม. 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิชา ว22142 วิทยาการคำนวณ 2

(วิชาพื้นฐาน)

ระดับชั้น ม.2

เว็บไซต์รายวิชาวิทยากาคำนวณ

วิชา ว22241 การโปรแกรม 3

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม. 2

เว็บไซต์รายวิชาการโปรแกรม 3

วิชา ว22243 การสร้างเว็บเพจ

(วิชาเพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม. 2

เว็บไซต์รายวิชาการสร้างเว็บเพจ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิชา ว31244 การสร้างเว็บ Application

วิชา ว31242 การประยุกต์และการโปรแกรม

วิชา ว22242 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

ประมวลรูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมการสอน