ห้องเรียนออนไลน์

BY...ครูอภิรมย์

ว32141

การออกแบบและเทคโนโลยี

ว32243

การออกแบบ Infographic

กิจกรรม

ลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้

ว32141 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา


ว32243 การออกแบบ Infographic ม.5

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ชุมนุมหนังสือพิมพ์เจ้าหลวง

ภาพกิจกรรม

Apirom Kuekkong

ชื่อ ครูอภิรมย์ กึกก้อง (ครูขวัญ)

ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ปริญญาตรี บธ.บ. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ประสบการณ์สอน 14 ปี