โปรดอ่านก่อนตรวจสอบและเลือกกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

1. ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ได้ที่ http://actpiri.com เพื่อตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนได้ทำการเลือกไว้เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 โดยเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "จัดการชุมนุม" หากไม่พบข้อมูลกิจกรรมที่นักเรียนได้เลือกไว้ให้เลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนเคยเลือกไว้อีกครั้งหนึ่งหรือกรณีที่ชุมนุมเต็มแล้วให้นักเรียนเลือกชุมนุมใหม่

2. นักเรียนสามารถลบและเลือกกิจกรรมชุมนุมเองในเมนู "จัดการชุมนุม" ระบบของนักเรียน หากประสงค์ที่จะเลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ โดยระบบจะมีเวลาให้นักเรียน 1 วันเท่านั้น วันที่9 จะทำการปิดระบบการเลือกชุมนุมออนไลน์ หากพบปัญหาประการใดให้นักเรียนติดต่อคุณครูณภัทร เมฆอากาศ ที่ห้องวิชาการ


ข่าวสารและปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสาร แบบคำร้อง และข้อมูลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน