แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

1. ตารางการบันทึกเวลาเรียนหากมีช่องใดไม่ปรากฎ

คณะครูสามารถใช้ปากกาเติมในช่องว่างได้

2. การสั่งพิมพ์หน้าปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม

ในเมนูพิมพ์คณะครูสามารถปรับให้เต็มหน้ากระดาษโดยปรับขนาดเป็นกำหนดเอง แล้วเลือกเป็น 69 %

ระบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ข่าวสารและปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสาร แบบคำร้อง และข้อมูลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน