แผนกอนุบาล

นางสาวเดือนเพ็ญ ทองศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

นางสายฝน รักยิ้ม

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวศศิธร จุ่มนะ

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวสุภารัตน์ ถวิลไพร

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวอัจฉรา คุณยศยิ่ง

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวสุดธิดา นามชัย

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 3

นางสาวเกษสุณี มโหรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสมพร ไชยดวงศรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวรุ่งทิพย์ เบี้ยจั่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสุธรรม ชุ่มใจ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวกิตติกานต์ คำแผ่นชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวเสมสมร มักได้

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2