แผนกธุรการ-การเงิน

นางศิริธร พิสุทธิพันธ์พงศ์

หัวหน้าธุรการการเงิน

นางสาวธัญวรัตน์ เทพประสงค์

หัวหน้าธุรการ

นางสาวณภัทร คันธรส

ครูธุรการ

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ผ่อง

ครูธุรการ