บุคลากร

ผู้บริหาร

นางเพ็ญศรี พิสุทธิพันธ์พงศ์

ผู้รับใบอนุญาต

นายมานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์

ผู้จัดการ

นางพรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์

ผู้อำนวยการ

นายพิมาน พิสุทธิพันธ์พงศ์

รองผู้อำนวยการ

ระดับอนุบาล

นางสาวเดือนเพ็ญ ทองศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

นางสายฝน รักยิ้ม

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวกันยารัตน์ ลังการ์พินธุ์

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวสุภาพรรณ ปันยะ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวสุดธิดา นามชัย

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 3

นางสาวสมพร ไชยดวงศรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวเกษสุณี มโหรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวรุ่งทิพย์ เบี้ยจั่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวเสมสมร มักได้

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวกิตติกานต์ คำแผ่นชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสุธรรม ชุ่มใจ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

ระดับประถมศึกษา

นางดาริน โปทะจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา

นางสาวทัศนีย์ ศรีปัญญา

ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวณัฐวรรณ สุยะ

ครูประจำชั้น ป.6/2

นางพรพิชญ์ วิริยากุลภัทร์

ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวอัญชลี ใจปันธิ

ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวอรพรรณ ดวงแก้วขันธ์

ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวดวงเดือน ธนะพงษ์

ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์เติม

ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวรจนา ธรรมศร

ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวสุวัฒณีย์ วงค์ตัน

ครูคู่ชั้น ป.3

นางเรวดี มณีศรี

ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวเกวลี ช่างทำนา

ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวพรสุรีย์ ไชโย

ครูคู่ชั้น ป.2

นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยจินดา

ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวทิพวัลย์ ก้อนแหวน

ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวอัญชลี คำโพธา

ครูประจำชั้น ป.1/3

นายจเร เขียวฟู

ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ/กิจกรรมพิเศษ

นายภาณุพงษ์ สุใจคำ

ครูพลศึกษา/นันทนาการ/ลูกเสือ

ธุรการการเงิน

นางศิริธร พิสุทธิพันธ์พงศ์

หัวหน้าธุรการการเงิน

นางสาวธัญวรัตน์ เทพประสงค์

หัวหน้าธุรการ

นางสาวณภัทร คันธรส

ครูธุรการ

นางสาวนิตยา มาลี

ครูธุรการ


Teacher

Miss.Isabel Faye Galang Cabrera

Miss Jenny Ann Barselo Olalo

Miss Bebie Rose Matahum Molina

Miss.Pearl Lorie Grail Adaci Balbalin

Miss.Rose Chorie Colaljo Postrado

Mrs.Febralyn Carreon Lingad

Miss.Leah Pongase Villanueva

Miss. Nina Antonette Estoque Sabocdala

Miss.Rosellie Aclon Baradillo

นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุวัญณี ปุ่นน้อย

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวอาทิตยา หูเขียว

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง