บุคลากร

ผู้บริหาร

นางเพ็ญศรี พิสุทธิพันธ์พงศ์

ผู้รับใบอนุญาต

นายมานพ พิสุทธิพันธ์พงศ์

ผู้จัดการ

นางพรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์

ผู้อำนวยการ

นายพิมาน พิสุทธิพันธ์พงศ์

รองผู้อำนวยการ

ระดับอนุบาล

นางสาวเดือนเพ็ญ ทองศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

นางสายฝน รักยิ้ม

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวศศิธร จุ่มนะ

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1

นางสาวสุภารัตน์ ถวิลไพร

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวอัจฉรา คุณยศยิ่ง

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 2

นางสาวสุดธิดา นามชัย

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 3

นางสาวเกษสุณี มโหรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสมพร ไชยดวงศรี

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวรุ่งทิพย์ เบี้ยจั่น

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสุธรรม ชุ่มใจ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวกิตติกานต์ คำแผ่นชัย

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวเสมสมร มักได้

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

ระดับประถมศึกษา

นางดาริน โปทะจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวทัศนีย์ ศรีปัญญา

ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวณัฐวรรณ สุยะ

ครูประจำชั้น ป.6/2

นางพรพิชญ์ วิริยากุลภัทร์

ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวอัญชลี ใจปันธิ

ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวอรพรรณ ดวงแก้วขันธ์

ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวกรรณิการ์ พรมเลิศ

ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวรจนา ธรรมศร

ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวศลิษา จันมา

ครูประจำชั้น ป.3/2

นางเรวดี มณีศรี

ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวอริศรา สมพรม

ครูคู่ชั้น ป.2/1

นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์เติม

ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวธิดามาศ กิติเงิน

ครูคู่ชั้น ป.2/2

นางวลีลักษณ์ กอนเกษม

ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวศรัญญา กันธะติ๊บ

ครูคู่ชั้น ป.1/1

นางสาวทิพวัลย์ ก้อนแหวน

ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวระพีพรรณ นะที

ครูคู่ชั้น ป.1/2

นายจเร เขียวฟู

ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ/กิจกรรมพิเศษ

นายภาณุพงษ์ สุใจคำ

ครูพลศึกษา/นันทนาการ/ลูกเสือ

ธุรการการเงิน

นางศิริธร พิสุทธิพันธ์พงศ์

หัวหน้าธุรการการเงิน

นางสาวธัญวรัตน์ เทพประสงค์

หัวหน้าธุรการ

นางสาวณภัทร คันธรส

ครูธุรการ

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ผ่อง

ครูธุรการ


Teacher

Miss.Isabel Faye Galang Cabrera

Miss Jenny Ann Barselo Olalo

Miss Bebie Rose Matahum Molina

Miss.Pearl Lorie Grail Adaci Balbalin

Miss.Rose Chorie Colaljo Postrado

Mrs.Febralyn Carreon Lingad

Miss.Leah Pongase Villanueva

Miss.Naome Capiphe Karnani

Miss.Rosellie Aclon Baradillo

Miss Quennbie Silangon Perez

นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุธิดา ศรีสะอาด

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวปภาวี ประทุมมาศ

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง