ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O_NET, ประเภทความสามารถพิเศษ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

เนื่องจากมีมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สพฐ.ประกาศเลื่อนการรับสมัครฯนักเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 1. ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้า เปิดให้นักเรียนบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 2. ประเภทการสมัครสอบและแผนการเรียน
  • ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
   • แผนการเรียน
   1. วิทย์-คณิต
   2. อังกฤษ-คณิต
   3. อังกฤษ-ญี่ปุ่น
   4. อังกฤษ-ฝรั่งเศส
   5. อังกฤษ-จีน
   6. ไทย-สังคม
  • ประเภทความสามารถพิเศษ (กีฬา, ดนตรีไทย, นาฎศิลป์, ทัศนศิลป์)
   • แผนการเรียน ไทย-สังคม
 3. นักเรียนผู้สมัครสอบ ต้องเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบด้วย gmail account เท่านั้น
 4. นักเรียนผู้สมัครสอบ ต้องบันทึกข้อมูลตามที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและอย่างครบถ้วน
 5. ก่อนส่งข้อมูลการสมัครสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการเลือกประเภทการสมัครสอบและแผนการเรียน
 6. เมื่อนักเรียนบันทึกข้อมูลและดำเนินการส่งข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีก โดยนักเรียนจะแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้ง ในวันที่มาสมัครสอบ
 7. กรณีนักเรียนไม่สามารถบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงได้ทันตามวันที่กำหนดไว้ นักเรียนสามารถมาดำเนินการได้ในวันสมัครสอบ โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบไว้ ณ สถานที่รับสมัครสอบ
 8. นักเรียน ไม่ต้องพิมพ์(Print) ข้อมูลการลงทะเบียนฯ
 9. การบันทึกข้อมูลสมัครสอบนี้ เป็นเพียงระบบฯที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในวันที่มาสมัครสอบ เมื่อนักเรียนบันทึกข้อมูลผ่านระบบนี้แล้ว นักเรียนจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆมาดำเนินการสมัครสอบฯด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว้