ระบบการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประเภทความสามารถพิเศษ
และประเภทเงื่อนไขพิเศษ  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี


กำหนดการรับนักเรียน วันที่ ๑๑ - ๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ


กำหนดการรับนักเรียน วันที่ ๑๑ - ๑ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖
ประเภทความสามารถพิเศษกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๖-๖๘๙๗๖๒ ต่อ ๒๒๖ หรือ ๑๐๗

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์