ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566