พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร ปีการศึกษา 2562