งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

เครื่องมือเก็บข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ปีการศึกษา 2562

>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

>>ร่างมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

>>ร่างมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมเกณฑ์

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (PDF)