G A L L E R Y

คลังรูปภาพโรงเรียนพุนพินพิทยาคม | จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2563

ทีมฮอกกี้พุนพินพิทยาคม
คว้าเหรียญทองแดง
กีฬาระหว่างโรงเรียน

"บันทึกเด็กดี"
รายการ ม.ปลายสายเก่ง ไทยรัฐทีวีช่อง 32

ทดสอบความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน
นักเรียน (ครั้งที่1/2563)

แนะแนวบรรยาย
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

แสดงความยินดี
คุณครูภาวสุทธิ์ สังข์กุญชร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563

ต้อนรับคุณครูใหม่
และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู

ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

การประชุมเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ว่าตรวจเยี่ยม
การเตรียมความพร้อม
ในการเปิดสถานศึกษา

อบรมครู การผลิตสื่อการสอน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บรรยากาศวันมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

66 ปี พุนพินพิทยาคม กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน

บรรยากาศวันสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บรรยากาศวันสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลภาพ
วันสอบนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

สโมสรไลออนส์ฯ สนับสนุนแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

กิจกรรมส่งรักสานใจ

ครอบครัวม.3

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"

ส่งมอบธงสภานักเรียนให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ValentinesDay 20

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลง (บาสโลบ)

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ประจำปีการศึกษา 2562

การแสดงผลงานของสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2562

พิธีมอบเกียรติบัตร

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ประจำปีการศึกษา2562

ทัศนศึกษาและกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ทัศนศึกษาและกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3

ค่าย Gi-Tech Youth Camp ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การแข่งขันกีฬาสร้างเครือข่ายสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4

งานวันครู อำเภอพุนพิน

ปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตร

กิจกรรมวัน Christmas

กิจกรรม MERRY CHRIST MAS & HAPPY NEW YEAR 2020

มอบเกียรติบัตร

สัปดาห์วชิรวิชาการ

สำนักทดสอบ มศว. ทำการทดสอบนักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ

กิจกรรม ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนห้องเรียน
โครงการพิเศษ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา3 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

สโมสรไลออนส์ฯมอบทุนการศึกษาและแว่นตาให้กับนักเรียน

การอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา