งานสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้

ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้

คำแนะนำการใช้งาน : ให้ Login เข้าบันทึกข้อมูลโดยใช้บัญชีอีเมลของโรงเรียน

แบบบันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้

คำแนะนำการใช้งาน : ให้ Login เข้าบันทึกข้อมูลโดยใช้บัญชีอีเมลของโรงเรียน

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

คำแนะนำการใช้งาน : ให้ Login เข้าบันทึกข้อมูลโดยใช้บัญชีอีเมลของโรงเรียน

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

>> ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

>> แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร