การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม บริหารงานให้เกิดแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน โดยใช้ระบบคุณธรรมหลัก ธรรมาภิบาล และหลักความต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน