ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

Phrae Primary Education Service Area Office 1

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1.pdf

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน.pptx

บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1 July.pdf

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


VDO การมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์