การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม moodle

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพฐ.

หน่วยพัฒนาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE (The Development of MOODLE-based e-Learning workshop)

ประธานหลักสูตร

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพ