Zero Waste School ภู่วิทยา

ภู่วิทยาร่วมใจ ทำขยะให้เป็น ศูนย์ เพื่อเรา เพื่อสิ่งแวดล้อม

บูรณาการ 3Rs กับทุกๆโครงการ