เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โดยใช้ภาษาอังกฤษ สอนโดยครูไทย

คณะทำงาน