ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภู่วิทยา


รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201445

รหัส Smis 8 หลัก :30072010

รหัส Obec 6 หลัก :201445

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภู่วิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Poowittaya School

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก

ตำบล : โนนแดง

อำเภอ : โนนแดง

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30360

โทรศัพท์ : 0-4447-5069

โทรสาร : 044475070

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 มิถุนายน 2519

อีเมล์ : phoowittaya@phoowittaya.ac.th

เว็บไซต์ : www.phoowittaya.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โนนแดง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90.6 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.0 กม.