บริการเอกสาร

เอกสารฝ่ายวิชาการ

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน

เอกสารฝ่ายบุคลากร การเงิน สินทรัพย์

 1. SAR2558
 2. SAR2559
 3. SAR2560
 4. SAR2561
 • เอกสาร PLC
 • ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2562
 • คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนภู่วิทยา
 • คำร้องขอแก้ 0 ร มส
 • คำร้องขอวุฒิการศึกษา
 • ใบลา
 • คู่มือนักเรียน
 • ID Plan
 • ขอใบรับรองเงินเดือน
 • ใบขอถ่ายเอกสาร
 • แบบขอใช้หอประชุม/สนามฟุตบอล
 • สารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
 • สารประชาสัมพันธ์ วารสารอนุสรณ์ ปีการศึกษา2561