บริการเอกสาร

เอกสารฝ่ายวิชาการ

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน

เอกสารฝ่ายบุคลากร การเงิน สินทรัพย์

  • เอกสาร PLC
  • ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2562
  • คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนภู่วิทยา
  • คำร้องขอแก้ 0 ร มส
  • คำร้องขอวุฒิการศึกษา
  • ใบลา
  • คู่มือนักเรียน

ฝ่ายอำนวยการ

  • สารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
  • สารประชาสัมพันธ์ วารสารอนุสรณ์ ปีการศึกษา2561
  • นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2563