การจัดการศึกษาทางไกล

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

การเรียนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวทาง

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ของกระทรวงศึกษาธิการ รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV