ระเบียบ

กองทุนอาหารกลางวัน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่ารักษาพยาบาล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ

ระเบียบการเงิน

รายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน.pdf