งานนโยบายและแผน โรงเรียนพิชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

 ประกาศข่าวสาร 

Facebook
Link

ปีการศึกษา 2566

เรียน...เจ้าหน้าที่งานแผนงานทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้งานนโยบายและแผนขอความร่วมมือทุกท่านส่งไฟล์โครงการในลิงค์ที่แนบมา ดังต่อไปนี้คือ

1. ประมาณการ (แนวขวางหลังตัดงบ) ขอเป็นไฟล์ PDF

https://drive.google.com/.../1q24QxmiAB_soGqs7R...

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

2.โครงการ/กิจกรรม (แนวตั้ง) ขอเป็นเอกสารตัวจริงที่มีลายเซนต์ไฟล์เอกสารให้ใช้ตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ทุกท่านสามารถอัพโหลดได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/.../1-goYtsivBQYx6...

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

ตามงบประมาณจัดสรรในปีการศึกษา 2566 ที่ท่านได้รับ

https://drive.google.com/.../1DGKskhfe5JMxgUMPy9fc8Rj8ib8...

3. ส่งสรุปโครงการปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1A7A7XtKYHdBXoNZsIXCH9kU4fb0kp270?usp=drive_link

4. งบเหลือจ่ายของปีการศึกษา 2566 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1YHZJvlIvB9DF5a9jhj4xPdT7GBf2kCVB

ปีการศึกษา 2567

เอกสารประกอบการเขียนโครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Qv1Ir5RaRugD0ChcIymlLXz0V2SJPUKc

ส่งประมาณการแนวตั้งก่อนตัดงบประมาณภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Omc9OVBSFWBT26FQdYHC443OKiUH0dMD

ส่งไฟล์โครงการหลังตัดงบประมาณภาคเรียนที่ 1/2567

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1DgHKMDgGmK860FRZoYVgNbFgsZ7vKKsG

ส่งไฟล์สรุปโครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sSY57HP0nrjhp0qj3x-Bxw1OP7PdsJ7Q

ปีการศึกษา 2566

เอกสารงานประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระฯ

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1X4ioHmgdBYPwdlCjAAPrvzdDC7ivL2ab

ส่งงานประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระฯ

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/127UX3SFlKTTGg7gh8ulcMRAo242Ih1L1


เรียน...เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายในกลุ่มงานทุกท่าน ขอความร่วมมือส่งไฟล์ในลิงค์ที่แนบมา 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18TgBxRxohbm643Mz5ruil0Pj-3TW9pDW
ประกอบด้วย
1. แบบติดตาม ปค.5
2. การประเมินควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ......ขอบคุณค่ะ......