:: ข่าวประชาสัมพันธ์


:: ความเป็นมา

            การพัฒนาบุคลากร เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้กำหนดรูปแบบของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพิชัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับการศึกษาด้วยตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. รูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการทบทวนองค์ความรู้แล้วนำไปสู่การทำแบบประเมินเพื่อขอรับเกียรติบัตรต่อไป

:: วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบใหม่

:: หลักสูตร วPA