Rekrutacja

Rekrutacja do

Szkoły Doktorskiej UEK

Kształcenie

 • 3-letnie kształcenie (6 semestrów)
 • Kształcenie w ramach jednego z sześciu kierunków (2019/2020)
 • Zajęcia konwersatoryjne
 • Realizacja zajęć w języku polskim
 • Praktyki dydaktyczne
 • Rozliczenie semestralne. Do końca drugiego semestru Indywidualny Plan Badawczy. Po trzecim semestrze Ocena śródokresowa.

Odpłatność i stypendia

 • Kształcenie i postępowanie w sprawie o nadanie stopnia jest bezpłatne
 • W czasie trzech lat kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości:
 1. 37% minimalnego wynagrodzenia profesora (2371 zł) - przed oceną śródokresową,
 2. 57% minimalnego wynagrodzenia profesora (3653 zł) - po ocenie śródokresowej.
 3. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 30% kwoty wyliczonej w punkcie 1

Zatrudnienie w uczelni

Zgodnie z art 209 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

"Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

 1. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ust. 2 pkt 2 i 3;
 2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
 3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie."

Złożenie oświadczenia w tej kwestii będzie wymagane na etapie potwierdzenia zamiaru kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK

Termin rekrutacji

 • Zgłoszenia były przyjmowane za pośrednictwem systemu IRK do dnia 03.09.2019 r.

Rekrutacja do

Programu Doktorskiego


Kształcenie

 • Kształcenie (zajęcia) może być zrealizowane w ciągu jednego roku
 • Kształcenie w ramach jednej z trzech dyscyplin (2019/2020)
 • Zajęcia konwersatoryjne i warsztatowe
 • Realizacja zajęć w języku polskim lub angielskim
 • Zajęcia w formie kilku zjazdów

Odpłatność i stypendia

 • Informacje wkrótce

Zatrudnienie w uczelni

Zatrudnienie w Uczelni uczestników Programu Doktorskiego UEK nie podlega ograniczeniom mającym zastosowanie w przypadku Szkoły Doktorskiej UEK

Termin rekrutacji

Termin rekrutacji do Programu Doktorskiego zostanie ogłoszony wkrótce