Szkoła Doktorska UEK

Aktualności

Otwarty dostęp do publikacji w Bibliotece Nauki

Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/) to największa baza naukowa w Polsce, która udostępnia w sposób otwarty pełne teksty czasopism i książek naukowych.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Do korzystania wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML. Można je czytać i pobierać bez konieczności logowania.

Aktualnie w zasobach serwisu znajduje się ponad 440 000 artykułów z 1533 czasopism naukowych oraz ponad 660 książek. Zasoby są stale rozwijane dzięki współpracy z wydawcami czasopism i książek naukowych oraz bazami dziedzinowymi.

Otwarty dostęp do publikacji zamieszczonych w Bibliotece Nauki ułatwia wykorzystywanie ich w celach naukowych i dydaktycznych, a także w popularyzacji nauki. Z zasobów korzystać mogą eksperci i profesjonaliści z różnych dziedzin, edukatorzy, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji pozarządowych i administracji publicznej oraz wszyscy obywatele. Prawie 40% publikacji udostępnionych jest na licencjach Creative Commons, które umożliwiają ich dalsze wykorzystywanie w szerokim zakresie.

Biblioteka Nauki prowadzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W jednostce tej działa Platforma Otwartej Nauki - centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, które oferuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli oraz wspiera instytucje i naukowców w dzieleniu się wiedzą.

Więcej informacji udziela:

Natalia Gruenpeter

n.gruenpeter@icm.edu.pl

tel. +48 (22) 874 94 59

Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/


Zgłaszanie ofert opieki naukowej do Programu Doktorskiego UEK w jęz. polskim i angielskim na sem. letni 2021/2022


Zgłaszanie ofert będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu internetowego dostępnego pod adresem: https://prk.uek.krakow.pl od 1 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami UEK funkcję promotora można pełnić w odniesieniu do maksymalnie pięciu doktorantów. Uwzględniając powyższe ograniczenie przyjęto, że każdy z pracowników może zgłosić gotowość do objęcia opieką naukową nie więcej niż 5 osób, wliczając w tę sumę zarówno doktorantów kształcących się już w Szkole Doktorskiej UEK, jak i uczestników Programu Doktorskiego UEK.

Oferta opiek naukowych do Programu Doktorskiego UEK tworzona jest każdorazowo przed uruchomieniem naboru kandydatów, tj. 2 razy do roku. Oferty zgłoszone przez w ubiegłych semestrach automatycznie wygasają po zakończeniu danego naboru.

Ewentualne pytania dotyczące zasad składania ofert uprzejmie proszę kierować na adres: phd.program@uek.krakow.pl

2 weekendowe kursy: z prowadzenia badań naukowych w języku angielskim oraz przygotowujący do testu językowego FCE
Fundacja Center For American Studies zaprasza na dwa weekendowe kursy:
– kurs z prowadzenia badań naukowych w języku angielskim,
– kurs przygotowujący do testu językowego FCE.
Kursy poprowadzą naukowcy/native speakerzy ze Stanów Zjednoczonych: absolwenci prestiżowego George Mason University.

Termin kursu: 17-19 grudnia 2021

Więcej informacji o zapisach: <https://fb.me/e/WuMRb0b6>https://fb.me/e/NRCmNjgQ

W imieniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej badania zdrowia psychicznego doktorantów.

The National Representation of PhD Candidates has started the survey on the mental health of PhD students in Poland.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów rozpoczęła ogólnopolskie badanie zdrowia psychicznego doktorantów, do którego link można znaleźć tutaj: https://docs.google.com/forms/d/16m_o-cJuWP-8PbHXZrXqsTPrzu903B7rkiqDw0nlg3I/viewform?edit_requested=true

W linku znajduje się kwestionariusz, z pytaniami o podstawowe wymiary zdrowia psychicznego i jego determinanty. Jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Dzięki odpowiedziom będzie można dokonać oceny stanu kondycji psychicznej doktorantów w Polsce na dużą skalę. Same wyniki mają szansę zmienić podejście decydentów do zdrowia psychicznego doktorantów. Liczymy na Waszą pomoc!


The National Representation of PhD Candidates has started the survey on the mental health of PhD students in Poland. Here you can find the link to the survey: https://docs.google.com/forms/d/16m_o-cJuWP-8PbHXZrXqsTPrzu903B7rkiqDw0nlg3I/viewform?edit_requested=true In the questionnaire, we ask you about the fundamental dimensions of mental health and its determinants. To complete the survey, you won’t need more than 15 minutes. For us, these minutes spent on filling in the questionnaire are enormously important. Thanks to your engagement, we will be able to learn about the state of mental health of PhD students in Poland. The results may change the attitudes of policy-makers and academic officials to the problem of mental health of doctoral students.

Visegrad–Taiwan Scholarships
Visegrad–Taiwan Scholarships facilitate academic mobility between the V4 region and Taiwan by providing financial support to PhD candidates and doctoral and post-doctoral researchers, who are citizens of the V4 countries, to study/conduct research at selected higher-education institutions in Taiwan. Details: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/?c=about

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD Polska

Oferta stypendialna na rok akademicki 2022/2023 - informator.
Więcej szczegółów na stronie www: https://www.daad.pl/pl/

Zasady uiszczania opłat przez uczestników studiów doktoranckich, którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r., w okresie odbywania studiów doktoranckich - Zarządzenie Rektora UEK

Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Nr zarządzenia R.0211.7.2021 - szczegóły

Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK

Miło nam poinformować, iż Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Popek został powołany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Pana prof. UEK dra hab. Stanisława Mazura na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK. Zarządzenie nr R-0201-65/2020

zr_66_2020.pdf

Powołanie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-66/2020 z dnia 30 października 2020 r. została powołana Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej UEK w nowym składzie pod przewodnictwem Pana prof. dra hab. Jacka Osiewalskiego.

Koordynatorzy kierunków kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK oraz studiów doktoranckich

Informujemy, iż decyzją Pana Rektora prof. UEK dra hab. Stanisława Mazura zostali powołani Koordynatorzy kierunków prowadzonych w Szkole Doktorskiej oraz Koordynatorzy studiów doktoranckich w osobach:

 • Pani prof. dr hab. Józefa Famielec - Koordynator Kierunku Finanse i rachunkowość w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Finansów i Prawa

 • Pan prof. dr hab. Paweł Lula - Koordynator Kierunku Zarządzanie w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie

 • Pan prof. dr hab. Adam Nalepka - Koordynator Kierunku Ekonomia w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 • Pan prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Koordynator Kierunku Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Zarządzania na kierunku Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych

 • Pani prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan - Koordynator Kierunku Jakość i Zarządzanie Produktem w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

 • Pan prof. UEK dr hab. Jacek Klich- Koordynator Kierunku Polityka i administracja w SDUEK

Informacja dot. wszczętych przewodów doktorskich - zmiana terminu

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 2020 poz. 875) termin zakończenia przewodów doktorskich (wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku) wyznaczony w art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) został wydłużony do 31 grudnia 2022 r.

Istotne informacje dla doktorantów Studiów Doktoranckich UEK oraz doktorantów ubiegających się o nadanie stopnia w trybie indywidualnym

Zachęcamy doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w UEK przed rokiem akademickim 2019/2020 do zapoznania się z dokumentami:

 • Regulamin uzyskiwania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 • Zasady postępowania dotyczące określonych grup doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

English edition of CUE Doctoral School Website is live

We invite you to visit English version of our site. It was introduced in January 2020. During next few weeks our page will be updated to cover all important aspects of doctoral education available in English at Cracow University of Economics. Please be aware that although Polish edition presents more information - it may not be accurate for foreigners and different regulations may apply.

Uwaga! Informacje zamieszczane na anglojęzycznej wersji strony nie zawsze będą tożsame z informacjami kierowanymi do polskojęzycznych odbiorców. Wynika to z odmiennej oferty i warunków kształcenia w języku angielskim.

Ruszyły zgłoszenia do PROM - UEK! Zapraszamy doktorantów do udziału w programie wymiany międzynarodowej.

W ramach programu doktoranci mogą uzyskać finansowanie następujących aktywności zagranicą:

 1. udział w krótkich formach kształcenia,

 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych,

 3. aktywny udział w konferencji międzynarodowej,

Z informacjami o programie można zapoznać się na stronie:

Wydarzenia

Spotkanie Inaugurujące Kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK

W dniu 21.10.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK. Spotkanie poprowadzili Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab, Renata Oczkowska oraz Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab. Jacek Osiewalski. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Samorządu Doktorantów oraz nowo-przyjęci doktoranci wraz z opiekunami naukowymi.

Po uroczystym przywitaniu gości i powitaniu doktorantów w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nastąpiło wręczenie uchwał o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej i legitymacji doktoranckich. Następnie Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawiła doktorantom i opiekunom naukowym harmonogram prac związanych z przygotowywaniem Wstępnej Koncepcji Pracy Doktorskiej oraz Indywidualnego Planu Badawczego.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nowych doktorantów UEK powitał również mgr Piotr Głogowski Przewodniczący Samorządu Doktorantów. Zachęcił ich również do zaangażowania w działalność Samorządu oraz do uczestnictwa w II Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów UEK. Zagadnienia praktyczne i techniczne związane z korzystaniem z zasobów uczelni przedstawił mgr Marek Koczyński, a możliwości wyjazdu w ramach programu PROM UEK przybliżył mgr Robert Szydło. Pod koniec spotkania miał miejsce symboliczny poczęstunek, który był okazją do nawiązania kontaktów i odpowiedzi na liczne pytania.