Szkoła Doktorska UEK

Aktualności

Informujemy, iż obsługa administracyjna doktorantów CKDiOPD odbywa się w trybie zdalnym - szczegóły

Opieka naukowa w Szkole Doktorskiej UEK 2021/22 oraz w Programie Doktorskim UEK – zgłaszanie ofert od 7 kwietnia br. – 25 kwietnia br.

W związku z planowaną rekrutacją do Szkoły Doktorskiej UEK na rok akademicki 2021/22 oraz procesem kwalifikowania osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym poprzez udział w Programie Doktorskim UEK w języku polskim lub w języku angielskim (semestr zimowy 2021/22) w dniach od 7 kwietnia br. do 25 kwietnia br. będą przyjmowane zgłoszenia ofert opieki naukowej nad doktorantami.

Zgłaszanie ofert przez pracowników będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu internetowego dostępnego pod adresem: https://prk.uek.krakow.pl

Oferta opiek naukowych do Szkoły Doktorskiej UEK oraz do Programu Doktorskiego UEK tworzona jest każdorazowo przed uruchomieniem naboru kandydatów. Oferty zgłoszone w ubiegłych semestrach automatycznie wygasają po zakończeniu danego naboru.


Ewentualne pytania dotyczące zasad składania ofert prosimy kierować na adres: sduek@uek.krakow.pl

Program PROLOG - rozpoczęcie procedur konkursowych
szczegóły: https://nauka.uek.krakow.pl/program-prolog-instrukcja/

Zasady uiszczania opłat przez uczestników studiów doktoranckich, którzy wszczęli postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r., w okresie odbywania studiów doktoranckich - Zarządzenie Rektora UEK

Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Nr zarządzenia R.0211.7.2021 - szczegóły

Opieka naukowa w Programie Doktorskim UEK–zgłaszanie ofert od 21 grudnia 2020 r.-17 stycznia 2021 r.

Zgłaszanie gotowości do objęcia opieką naukową doktorantów, którzy będą uczestniczyć w Programie Doktorskim UEK w języku polskim i angielskim od semestru letniego 2020/21 prowadzone jest za pośrednictwem systemu internetowego dostępnego pod adresem: https://prk.uek.krakow.pl w terminie od 21 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami UEK funkcję promotora można pełnić w odniesieniu do maksymalnie pięciu doktorantów. Uwzględniając powyższe ograniczenie przyjęto, że każdy z Pracowników może zgłosić gotowość do objęcia opieką naukową nie więcej niż 5 osób, wliczając w tę sumę zarówno doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UEK, jak i uczestników Programu Doktorskiego objętych opieką.

Oferta opiek naukowych do Programu Doktorskiego tworzona jest każdorazowo przed uruchomieniem naboru kandydatów, tj. 2 razy do roku. Oferty zgłoszone w ubiegłych semestrach automatycznie wygasają po zakończeniu danego naboru.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK

Miło nam poinformować, iż Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Popek został powołany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Pana prof. UEK dra hab. Stanisława Mazura na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEK. Zarządzenie nr R-0201-65/2020

zr_66_2020.pdf

Powołanie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-66/2020 z dnia 30 października 2020 r. została powołana Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej UEK w nowym składzie pod przewodnictwem Pana prof. dra hab. Jacka Osiewalskiego.

Koordynatorzy kierunków kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK oraz studiów doktoranckich

Informujemy, iż decyzją Pana Rektora prof. UEK dra hab. Stanisława Mazura zostali powołani Koordynatorzy kierunków prowadzonych w Szkole Doktorskiej oraz Koordynatorzy studiów doktoranckich w osobach:

 • Pani prof. dr hab. Józefa Famielec - Koordynator Kierunku Finanse i rachunkowość w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Finansów i Prawa

 • Pan prof. dr hab. Paweł Lula - Koordynator Kierunku Zarządzanie w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie

 • Pan prof. dr hab. Adam Nalepka - Koordynator Kierunku Ekonomia w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 • Pan prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Koordynator Kierunku Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Zarządzania na kierunku Metody matematyczno-statystyczne w analizach gospodarczych

 • Pani prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan - Koordynator Kierunku Jakość i Zarządzanie Produktem w SDUEK oraz Koordynator studiów doktoranckich rozpoczętych na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

 • Pan prof. UEK dr hab. Jacek Klich- Koordynator Kierunku Polityka i administracja w SDUEK

Informacja w sprawie ważności legitymacji doktoranta - przedłużenie do 30.11.2020

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada br. SZCZEGÓŁY

Informacja dot. wszczętych przewodów doktorskich - zmiana terminu

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. 2020 poz. 875) termin zakończenia przewodów doktorskich (wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku) wyznaczony w art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) został wydłużony do 31 grudnia 2022 r.

Istotne informacje dla doktorantów Studiów Doktoranckich UEK oraz doktorantów ubiegających się o nadanie stopnia w trybie indywidualnym

Zachęcamy doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w UEK przed rokiem akademickim 2019/2020 do zapoznania się z dokumentami:

 • Regulamin uzyskiwania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 • Zasady postępowania dotyczące określonych grup doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

English edition of CUE Doctoral School Website is live

We invite you to visit English version of our site. It was introduced in January 2020. During next few weeks our page will be updated to cover all important aspects of doctoral education available in English at Cracow University of Economics. Please be aware that although Polish edition presents more information - it may not be accurate for foreigners and different regulations may apply.

Uwaga! Informacje zamieszczane na anglojęzycznej wersji strony nie zawsze będą tożsame z informacjami kierowanymi do polskojęzycznych odbiorców. Wynika to z odmiennej oferty i warunków kształcenia w języku angielskim.

Ruszyły zgłoszenia do PROM - UEK! Zapraszamy doktorantów do udziału w programie wymiany międzynarodowej.

W ramach programu doktoranci mogą uzyskać finansowanie następujących aktywności zagranicą:

 1. udział w krótkich formach kształcenia,

 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych,

 3. aktywny udział w konferencji międzynarodowej,

Z informacjami o programie można zapoznać się na stronie:

Wydarzenia

Spotkanie Inaugurujące Kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK

W dniu 21.10.2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK. Spotkanie poprowadzili Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab, Renata Oczkowska oraz Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK - prof. dr hab. Jacek Osiewalski. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Samorządu Doktorantów oraz nowo-przyjęci doktoranci wraz z opiekunami naukowymi.

Po uroczystym przywitaniu gości i powitaniu doktorantów w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nastąpiło wręczenie uchwał o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej i legitymacji doktoranckich. Następnie Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawiła doktorantom i opiekunom naukowym harmonogram prac związanych z przygotowywaniem Wstępnej Koncepcji Pracy Doktorskiej oraz Indywidualnego Planu Badawczego.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nowych doktorantów UEK powitał również mgr Piotr Głogowski Przewodniczący Samorządu Doktorantów. Zachęcił ich również do zaangażowania w działalność Samorządu oraz do uczestnictwa w II Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów UEK. Zagadnienia praktyczne i techniczne związane z korzystaniem z zasobów uczelni przedstawił mgr Marek Koczyński, a możliwości wyjazdu w ramach programu PROM UEK przybliżył mgr Robert Szydło. Pod koniec spotkania miał miejsce symboliczny poczęstunek, który był okazją do nawiązania kontaktów i odpowiedzi na liczne pytania.