Carousel imageCarousel image

วัตถุประสงค์

e-learning PYO2 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในช่วงเวลาปิดภาคเรียน

บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 2

บทเรียนที่ 3

บทเรียนที่ 4

บทเรียนที่ 5

บทเรียนที่ 6

บทเรียนที่ 7

บทเรียนที่ 8

บทเรียนที่ 9

แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

เนื่องจากได้พบปัญหา ผู้ที่เข้ารับการทดสอบ ใช้อีเมล์ไม่ถูกต้อง หรืออีเมล์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เมื่อทำแบบทดสอบผ่านแล้ว ไม่สามารถส่งเกียรติบัตรไปตามอีเมลล์ที่ระบุมาได้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คน