Carousel imageCarousel image

วัตถุประสงค์

e-learning PYO2 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในช่วงเวลาปิดภาคเรียน

บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 2

บทเรียนที่ 3

บทเรียนที่ 4

บทเรียนที่ 5

บทเรียนที่ 6

บทเรียนที่ 7

บทเรียนที่ 8

บทเรียนที่ 9

บทเรียนที่ 10

บทเรียนที่ 11

บทเรียนที่ 12

บทเรียนที่ 13

บทเรียนที่ 14

บทเรียนที่ 15

บทเรียนที่ 16

หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

บทเรียนที่ 17แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

เนื่องจากได้พบปัญหา ผู้ที่เข้ารับการทดสอบ ใช้อีเมล์ไม่ถูกต้อง หรืออีเมล์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เมื่อทำแบบทดสอบผ่านแล้ว ไม่สามารถส่งเกียรติบัตรไปตามอีเมลล์ที่ระบุมาได้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คน