ครูแกนนำ DLTV& DLIT

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุญเยี่ยม โพธิ์เงิน

Link website

นายสำเริง โสมกุล

Link website

นายธนกร เนียมไธสง

Link website

นายเพียร​ สมอาษา

Link website

นางพรภินันท์​ เนียมไธสง

Link website

นางสาวกิตติยา เจริญศิริ

Link website

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมกฤช นามบุดดี

Link website

นางนิชา สีพรมทอง

นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา

Link website

นางเอ็มอร พรมดิราช

Link website

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา ขอเยือกกลาง

Link website

โอนี่ กุมารสิทธิ์

Link website

นางสาวศิรินภา บุญทูล

Link website

นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์

Link website

นางสาวกัญญานัฐ เซรัมย์

Link website

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม

นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์

Link website

น.ส ชยานิษฐ์ จิรกุลธิติพงศ์

Link website

นายปริญญา ดลเสมอ

นางสาวพิมลพักตร์ ปะทะรัมย์

Link website

นายประพัฒน์ รวดเร็ว

Link website

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่รต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน

Link website

นางวิภารัตน์ นาดี

นางสาวภัสสภร เชิดดี

Link website

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกฤตยา ศรีริ

Link website

นายโกญจนาท ไปนาวะดี

Link website

นางสาวปวีณา วัฒนภักดีกิจ

Link website

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสวัสดิ์. คะรุรัมย์

Link website

นางกัญญภัทร เวียงใตั

Link website

นายบัญชา หาญประเทศ

Link website

นางสาวสุธิษา ชะร่างรัมย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุณณดา. มีศรีรดา

นายณัฐพงศ์ รสหอม

Link website

นางสาวกัลยาณี​ ตรีเดช

Link website

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณพัชชนันท์ คงน้ำ

Link website

นางสาวชลันดา วิวัตรชัย

Link website

กลุ่มสนับสนุนฯ (งานแนะแนว)

นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ

Link website

นายราม งามคณะ

วิทยากร

นายบรรลุ ช่อชู

นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป

Link website

นายธนิต มาพิทักษ์

Link website

นางเอ็มอร พรมดิราช

นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ์

นางสาวอภิญญา ไวรโชตธนันท์

Link website

นางสาวอิสราพร สารปรัง