งานประชุมประจำปี 2567

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมในปี 2567 ได้ตามรายชื่อกิจกรรมด้านล่าง

20 – 21  กรกฎาคม 2567

งานประชุมวิชาการเภสัชกรรมระดับภาคใต้ ประจำปี 2567
Patient – Centered Care and Seamless Pharmacists 

30 - 31 พฤษภาคม 2567

โครงการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567
Critical Aprraisal of Research Articles for Pharmacy Practice 

13 - 17 พฤษภาคม 2567

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2567
Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024  

04 - 06 มีนา 2567

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ประจำปี 2567
Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases : Update & Practical 2024