ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ วอเตอร์ แอคติวิตี้ และเครื่องชั่งกับการสอบเทียบ”

"Water activities: principle, determination and applications in food and pharmaceutical products and balance and balance calibration"

จัดโดย : ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ SPC CALIBRATION CENTER CO., LTD.

ณ ห้องบรรยาย ภ.1107 อาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ (อาคาร 1)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.10 น

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณจันทน์ผา ตันธนา อีเมล์ chanpa.t@psu.ac.th โทร. 074-288861