พฤศจิกายน 2561


โครงการฝึกอบรมการตรวจคุณภาพสมุนไพร​ด้วยเทคนิค HPTLC ขั้นพื้นฐาน


วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY IN INFECTIOUS DISEASES ครั้งที่ 10
“THE MODERN CONCEPT OF ANTIMICROBIAL MANAGEMENT IN REAL-LIFE CLINICAL PRACTICE”
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561​ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิจัยนานาชาติ เรื่อง

“MULTI-OMICS APPROACH IN PLANT SYSTEM BIOLOGY”


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
​โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง
การซักประวัติและการประเมินอาการเบื้องต้น​เพื่อการส่งต่อผู้ป่วย

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561​ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมนานาชาติINTERNATIONAL SYMPOSIUM PROGRAM "HPTLC ASIA 2018"
November 27-30, 2018
​Chamchuri 10 meeting room, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
โครงการประชุมอบรมวิชาการ เรื่อง​หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษาด้านพรีคลินิกและคลินิกเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาใหม่จากตัวยาเคมีเดิมที่มีการอนุมัติใช้
28 พฤศจิกายน 2561​ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมนานาชาติINTERNATIONAL SYMPOSIUM PROGRAM "HPTLC ASIA 2018"
November 27-30, 2018
​Chamchuri 10 meeting room, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand