ประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค “ผศ.ภญ.สำลี ใจดี” 2565

โลกดิจิทัลและวิถีปรกติใหม่ กับ บทบาทเภสัชกรคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภค

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย (วภช.) สภาเภสัชกรรม แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาฯ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
2002-2-000-009-05-2565 : CPE 6 หน่วยกิต

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
2002-2-000-009-05-2565 : CPE 6 หน่วยกิต

จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย (วภช.) สภาเภสัชกรรม แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาฯ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)