กลุ่มนโยบายและแผน Policies&Plan

 นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง 
ผอ.สพป.พบ.1

 นางสาวกานดา ดาราพันธ์
รอง ผอ.สพป.พบ.1

บุคลากร (คลิก)

นางวิรัตน์   เสรีกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  


(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  

นางศุภลักษณ์  คำดี   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  

นายสรัณย์  พลเธียร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ  

นางสาวเจนจิรา พราหมณ์ชื่น  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นางรัตติกาล  สนสนิท
พนักงานธุรการ

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. (วันที่ 4 มีนาคม 2567)

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. (วันที่ 5 มีนาคม 2567)

ชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ e-MES (วันที่ 18 มีนาคม 2567)

🚩ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบปักหมุด https://pinning.evaobec.net/login

เอกสารที่เกี่ยวข้องและคู่มือระบบ

เรื่องเด่นประเด็นร้อน (Hot Issue)

งานวิเคราะห์งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2567.xlsx
รายชื่อโรงเรียนยุบเลิกตั้งแต่2549.xlsx
infoGraphicรวมเลิกสถานศึกษา.pptx

ข้อมูลสารสนเทศจำนวนนักเรียนรายชั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

จำนวนนักเรียนแยกชั้น10มิย67เทอม1.xlsx