นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. เพชรบุรี เขต1

การอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพงานกิจกรรมทั้งหมด

งานพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 - 04 - 2565
ภาพงานพิธีทั้งหมด 

จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 12 - 04 - 2565

ภาพงานกิจกรรมทั้งหมด