**วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ เบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. 

สินทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในระบบ GFMIS 2566

 - Download -

ตัวอย่าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี

 - Download -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 นางสาวกานดา ดาราพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1