เว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ประมวลภาพกิจกรรม

รูปภาพ ITEC

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รหว่างภาคเรียนที่ 2 - 1

Download : ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 และ 2

จำนวนโรงเรียนในสังกัด นักเรียน ห้องเรียน แยกรายอำเภอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ที่

1

2

3

4

อำเภอ

อำเภอเมืองเพชรบุรี

อำเภอเขาย้อย

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านแหลม

รวม

โรงเรียน

31

19

14

26

90

นักเรียน

5,247

1,869

1,328

3,134

11,578

ห้องเรียน

315

162

123

235

835

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน แยกรายอำเภอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ขนาด

ขนาดที่ 1 นักเรียน 0 - 120

ขนาดที่ 2 นักเรียน 121 - 200

ขนาดที่ 3 นักเรียน 201 - 300

ขนาดที่ 4 นักเรียน 301 - 499

ขนาดที่ 5 นักเรียน 500 - 1,499

ขนาดที่ 6 นักเรียน 1,500 - 2,499

ขนาดที่ 7 นักเรียน >=2,500

รวม

มืองเพชรบุรี

27

2

-

-

1

1

-

31

เขาย้อย

11

7

1

-

-

-

-

19

หนองหญ้าปล้อง

11

1

2

-

-

-

-

14

บ้านแหลม

17

5

3

-

1

-

-

26

รวม

66

12

6

-

2

1

-

90

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

อำเภอ

เมืองเพชรบุรี

เขาย้อย

หนองหญ้าปล้อง

บ้านแหลม

รวม

ปฐมวัย

692

365

250

702

2,009

ประถมศึกษา

4,505

1,324

974

2,190

8,993

มัธยมศึกษา

50

180

104

242

576

รวมนักเรียน

5,247

1,869

1,328

3,134

11,578

เรื่องราวน่ารู้ :

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมแบบอาคารต่างๆ

แผนที่แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

จำนวนักเรียนทั้งหมด 11,578 คน

นักเรียนชาย 5,962 คน นักเรียนหญิง 5,616 คน

อำเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 5,247 คน

นักเรียน ชาย 2,613 คน นักเรียน หญิง 2,634 คน

อำเภอเขาย้อย ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,869 คน

นักเรียน ชาย 1,000 คน นักเรียน หญิง 869 คน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 14 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,328 คน

นักเรียน ชาย 693 คน นักเรียน หญิง 635 คน

อำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 26 โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมด จำนวน 3,134 คน

นักเรียน ชาย 1,656 คน นักเรียน หญิง 1,148 คน

โรงเรียนขนาดเล็ก   นักเรียน  0 - 20 คน  6  โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน 0 - 20 คน 6 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน 21 - 40 คน 10 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน 41 - 60 คน 28 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน 61 - 80 คน 8 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน 81 - 100 คน 9 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน 100 - 120 คน 5 โรงเรียน


โรงเรียนขนาดกลาง

นักเรียน 121 - 200 คน 15 โรงเรียน


โรงเรียนขนาดกลาง

นักเรียน 201 - 300 คน 6 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

นักเรียน 500 - 1,499 คน

จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

นักเรียน 1,500 - 2,499 คน

จำนวน 1 โรงเรียน


โรงเรียนขนาดเล็ก : จำนวน 67 โรงเรียน

อำเภอเมือง : 27 โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย : 11 โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง : 11 โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม : 18 โรงเรียน


โรงเรียนขนาดกลาง : จำนวน 21 โรงเรียน

อำเภอเมือง : 2 โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย : 8 โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง : 3 โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม : 7 โรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ : จำนวน 3 โรงเรียน

อำเภอเมือง : 2 โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย : 0 โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง : 0 โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม : 1 โรงเรียน

อำเภอเมืองเพชรบุรี

อำเภอเขาย่อย

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านแหลม

โรงเรียนขยายโอกาส : จำนวน 14 โรงเรียน

วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)

วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

บ้านหนองชุมพล

ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)

บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

บ้านยางน้ำกลัดใต้

บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)

วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)

บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)

วัดเกาะแก้ว

อำเภอเมืองเพชรบุรี

จำนวน 2 โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย

จำนวน 5 โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จำนวน 2 โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม

จำนวน 5 โรงเรียน

โรงเรียนที่ขอเปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ : จำนวน 7 โรงเรียน

บ้านโตนดน้อย

บ้านบ่อขม

บ้านดอนยี่กรอก

วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

บ้านท่าเสลา

วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

มิตรภาพที่ 34

อำเภอเมืองเพชรบุรี

จำนวน 3 โรงเรียน

อำเภอเขาย้อย

จำนวน 1 โรงเรียน

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จำนวน 1 โรงเรียน

อำเภอบ้านแหลม

จำนวน 2 โรงเรียน