:: วิสัยทัศน์องค์กร : "สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างคนคุณภาพในสังคมศตวรรษที่ 21" ::


กิจกรรม/ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

การประชุมเพิ่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference... วันที่ 21 เมษายน...

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ได้มอบหมายนักประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. และมีนางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารนิเทศฯ มอบแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference... วันที่ 5 เมษายน...

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย และนางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินการโครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

- Facebook สพป.เพชรบุรี เขต 1 -

- จดหมายข่าว -