บุคลากร

กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางพิไล เกตุธิโภค พร้อมด้วย นางกนกวรรณ รื่นเริง ได้ตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564